Stanovy

02.08.2012 13:20

Stanovy občanského sdružení

Voltiž Duha o.s.

 

Čl.1

Název a sídlo

1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem Voltiž Duha o.s. (dále jen Sdružení).

 

2. Sídlem sdružení je Karviná - Nové Město, Závodní, 1616/3, 73506

 

Čl. 2

Cíl a zaměření činnosti 

1.Hlavním cílem činnosti Sdružení je sdružovat lidi, kteří mají rádi koně a vyznávají jezdecký sport, zejména zaměřit se na voltiž. Sdružení usiluje o smysluplné využití volného času dětí, mládeže a o úspěšnou výchovu a výkonnostní růst.

2. Činnost Sdružení je zaměřena na koordinaci a společný postup jeho členů, reprezentovaných Sdružením. Vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci jezdeckého sportu a pro tuto činnost získává členy.

3. Při realizaci svých cílů postupuje Sdružení podle těchto stanov, usnesení členské schůze a obecně závazných právních předpisů.

 

 

Poslání, cíle, činnosti sdružení

 

Posláním a cílem sdružení je:

 

Hlavním posláním Sdružení Voltiž Duha o.s. a jejím cílem je organizování a provozování jezdeckého sportu ve všech disciplínách, a to to na profesionální i amatérské úrovni, realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže, chov a výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené. Stáj dále provozuje výukovou, vzdělávací a poradenskou činnost.

 

 

Hlavní činnost:

 

1. propagovat jezdecký sport

 - na akcích sdružení seznamovat návštěvníky s jezdeckým sportem,

 - provádět školení nových členů, které se seznámí se vznikem jezdeckého sportu

 - na internetových stránkách seznamovatnávštěvníky s jezdeckým sportem  - voltiž

 

2. sdružovat milovníky koní a mladé jezdce

-  nábor a zápis členů

-  zápis do klubu příznivců koní

-  schůzky všech členů, školení členů

 

3. rozvoj závodního jezdeckého sportu  - voltiž

-  účast členů stáje na voltižních závodech

 

4. organizovat jezdecké dny a soutěže 

- sdružovat příznivce jezdeckého sportu při pořádání jezdeckých dnů a soutěží voltiže

-  oslovení široké veřejnosti při pořádání soutěží

-  seznámení a spolupráce s jinými jezdeckými kluby a ČJF

 

Vedlejší činnost:

 

5. bude shromažďovat finanční prostředky

-  vlastní činnost související s chovem koní a výcvikem jezdců

-  ustájení koní

 

6. věnovat se rozvoji agroturistiky a rekreačnímu ježdění

-  rozvoj agroturistiky v regionu

-  provozování agroturistiky (dle ceníku stanoveným výborem)

-  zajištění vyjížděk a puťáků pro širokou veřejnost

-  propagace jezdeckých stezek

-  rozšíření možnosti rekreačního ježdění v regionu

 

7. vzdělávat mládež, připravovat je ke zkouškám a k soutěžím

-  připravovat mladé jezdce k získání licencí

-  následné získávání licencí jezdců, cvičitelů, trenérů

-  zdokonalování se v nových trendech jezdectví

-  pořádání školení a seminářů, workshopů

 

 

Vlastní hospodářská činnost není provozována za účelem vytváření zisku. Prostředky získané z vlastní hospodářské činnosti se vždy vkládají zpět do činnosti Sdružení a to buď jako provozní prostředky nebo jako prostředky na zakoupení hmotného či nehmotného investičního majetku.

 

Čl. 3

Členství

1. Členové přípravného výboru Sdružení se stávají dnem jeho registrace zakládajícími členy Sdružení

 

2. Členem Sdružení se mohou stát  fyzické osoby starší 18 let, pokud o tom rozhodne členská schůze. Podmínkou členství je podání přihlášky a zaplacení zápisného a členského příspěvku (u osob mladších 18 let je nutný písemný souhlas zákonných zástupců).

 

3. Člen Sdružení je povinnen dodržovat tyto Stanovy, případně další vnitřní předpisy, vydané Sdružením, včetně usnesení členských schůzí, a plnit povinnosti, které mu uvedené předpisy a zápisy ukládají.

 

4. Člen Sdružení má právo podílet se na činnosti Sdružení a předkládat členské schůzi návrhy k veškeré činnosti Sdružení.

 

5. Členský příspěvek se platí vždy do 10. dne příslušného měsíce. Výši členských příspěvků, zápisného a poplatků i jejich platnost určují pro každý kalendářní rok orgány Sdružení. Vybírání členských příspevků a zápisného zajišťují orgány Sdružení a vedou si přehled stavu členů. Nezaplacením členského příspěvku v termínu může být důvodem pozastavení případně ukončení členství. Člen, který má členství pozastaveno zůstává členem, ale nemůže využívat výhody vyplývající z členství (ježdění, trénink, účast na závodech pod hlavičkou Sdružení apod. ).

 

6. Členství ve Sdružení zaniká vystoupením člena nebo vyloučením členskou schůzí. Členu, který závažným způsobem poruší stanovy může být může být členství pozastaveno nebo ukončeno. Každý člen může své členství kdykoliv ukončit tím, že rozhodnutí oznámí provozovateli. Člen při ukončení členství nemá nárok na vrácení zaplaceného členského poplatku, ani jeho části.

 

Čl. 4

Orgány

Orgány Sdružení jsou:

- členská schůze

- předseda

- místopředseda

- tajemník

 

Čl. 5

Členská schůze

 

1. Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze, kterou tvoří členové Sdružení.

 

2. Členská schůze se schází podle potřeby, ale zpravidla jedenkrát ročně. Schůzi svolává předseda, resp. místopředseda, který je povinen svolat schůzi též v případě, kdy o to požádá alespoň polovina členů.

 

3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří

- schvalování stanov a jejich změn a jiných vnitřních předpisů Sdružení a jejich změn, 

- schvalování plánu činnosti Sdružení na kalendářní rok,

- schvalování zprávy o činnosti Sdružení za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření,

- přijímání nových členů, vylučování členů,

- volba předsedy, místopředsedy a tajemníka,

- revize hospodaření,

- usnášení o zániku Sdružení

- další věci, o nichž se členská schůze usnese.

 

4. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví na schůzi do 30 min. po stanoveném začátku, je členská schůze schopná se usnášet, i když není přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.

 

Čl. 6

Předseda, místopředseda

1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány Sdružení, zastupují je navenek a jednání jeho jménem ve všech věcech. Předseda a místopředseda jsou voleni členskou schůzí.

 

2. Předseda ( resp. místopředseda ) svolává členské schůze dle potřeby. Jednou ročně je povinen svolat výroční členskou schůzi a předložit jí k projednání zprávu o činnosti za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření ve formě roční účetní závěrky a plánu činnosti na další kalendářní rok.

3. Předseda a místopředseda jedná každý samostatně. Každý má právo sám se rozhodnout.

 

 

Čl. 7

Tajemník

1. Tajemník je výkonným orgánem sdružení. Je volen členskou schůzí.

 

2. Tajemník vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví. Tajemník eviduje došlou a odeslanou poštu a archivuje písemnosti sdružení.

 

3. Tajemník se ve své činnosti řídí pokyny předsedy a místopředsedy.

 

 

Čl. 8

Zásady hospodaření

1. Hospodaření Sdružení se řídí obecně závaznými předpisy. Hospodářská činnost Sdružení není provozována za účelem vytváření zisku.

 

2. Sdružení získává prostředky k zajištění své vlastní činnosti a administrativního chodu z příspěvků svých členů a jiných dobrovolných finančních darů. Příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací, státní příspěvky a dotace nebo dotace z fondů EU, příspěvky sponzorů. Prostředky získané z vlastní hospodářské činnosti slouží opět k činnosti Sdružení v podobě provozních prostředků nebo prostředků k zakoupení hmotného či nehmotného investičního majetku.

 

3. Majetek Sdružení tvoří movitý a nemovitý majetek, který Sdružení získalo ze zdrojů v souladu s čl. 7, bodem 2.

 

4. Finanční prostředky Sdružení jsou vedeny v pokladně sdružení, popř. na jeho bankovním účtu. Podpisové právo k tomuto účtu mají předseda a místopředseda.

 

5. Hospodaření Sdružení projednává, schvaluje a revizi provádí členská schůze.

 

6. Sdružení vede vlastní účetnictví.

 

 

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Sdružení se registruje podle zákona.

3. Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a podle zákona.

4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku občanského sdružení.

5. Jakékoliv změny ve stanovách, lze provádět pouze sepsáním dodatku.

6. Orgány a členové sdružení mohou být zaměstnáni ve sdružení.

 

 

 

V Karviné dne 1. listopadu 2011